Home Login

คำถาม
ที่พบบ่อย
คำถาม Username และ Password ของนิสิตคืออะไร
คำตอบ
Username คือ รหัสนิสิต เช่น 58999999

Password คือ รหัสผ่านที่ได้รับจากสำนักคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัวอักษร