Home Login

คำถาม
ที่พบบ่อย
คำถาม เปลี่ยนรหัสผ่านอย่างไร
คำตอบ
  • เข้าสู่เว็บไซต์  changepwd.buu.ac.th
  • เลือกเมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”
  • ระบุ Username และ รหัสผ่านปัจจุบัน
  • กำหนดรหัสผ่านที่ต้องการ
  • ยืนยันรหัสผ่านที่ต้องการ
  • หากเปลี่ยนรหัสผ่านได้สำเร็จระบบจะแสดงผลลัพธ์ “เปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จ” หากเปลี่ยนรหัสผ่านไม่สำเร็จระบบจะแสดงผลลัพธ์ “รหัสผู้ใช้งาน หรือ รหัสผ่าน ผิดพลาด”